Lars Peter Lund – før og nu

Lars Peter Lund beretter her om de de forandringer, der er sket i naturen i Vejle Ådal, som han har oplevet det. Gør ejerskabskrav på erindring

Naturen i Vejle ådal veksler fra tørre næringsfattige overdrev på ådalenes skrænter, til frodige næringsrige kær i dalbundene.  Langs åen var førhen enge og krat så langt øjet rækker indrammet af dalskrænter, som bugtede sig langs åløbet, nu er desværre meget groet til i kratbevoksninger, fordi der ikke længere bliver afgræsset af dyrene -  som før i gamle dage gennem århundreder.

Vejle Å har været påvirket af mange reguleringer. Ikke mindre end 35 vandmøller har gennem tiden udnyttet vandkraften på strækningen. I dag løber vandet uhindret igennem åen til gavn for fiskelivet, men naturen er ikke den samme som for årtier siden, da var engene i ådalen afgræssede og frie for træbevoksning.

Flere naturgenopretningsprojekter har igennem de seneste årtier ændret naturen i ådalen væsentligt. To projekter, gennemført i årene 2004-2009, har omdannet store græsarealer til et nyt flot vådområde i den nedre del af ådalen; Kongens Kær og Knabberup Sø. Området begrænser udvaskningen af kvælstof, og er med til at skabe et bedre vandmiljø. Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det rige fugleliv på nært hold her. I 2011 blev en strækning på ca. 2,3 km af Vejle Å genslynget ved Tørskind. Her blev også lagt tonsvis af gydegrus ud og lavet 14 nye gydebanker. Endnu tidligere blev mølledammen ved Nybjerg og Turbinesøens opdæmninger reguleret, og lavet til nye stryg, hvor nu havørreder har fri passage opstrøms, samtidig med at naturstier er blevet anlagt igennem det fredede område.

Tidligere blev alle engene langs vandløbene afgræsset eller brugt til høslæt. For at gøre engene frugtbare, vandede man dem med det næringsrige åvand. Ved at stemme vandet op og lede det gennem kanaler langs med åen, kunne vandet sive ind og gøde engene. Langs vandløbene findes stadig spor af de gamle engvandingskanaler, men det kræver et godt øje at opdage og se dem. Med kunstgødningen mistede engene deres værdi. Græsning og høslæt bruges nu kun få steder og ådalens enge gror mange steder til i pilekrat og rørskov. Således er naturen blevet meget forandret i løbet af blot en generation på grund af totalt ændrede dyrkningsbetingelser.

1

Vejle Municipality DK
Get directions

Erindringen ønskes afleveret til:

Egtved Lokalhistoriske Arkiv